1. University of Sheffield 1
  2. Sheffield Hallam University 1
  3. University of St. Andrews 1
  4. University of Cambridge 1
  5. University of Birmingham 1
  6. University of Manchester 1
  7. University of Leeds 1
  8. University of Bristol 1